سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هامون پورمیرزاآقا – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله به بررسی سیستم ترکیبی توربین گاز مجهز به پیل سوختی اکسید جامد[Gas Turbine Solid Oxide Fuel Cell (GT-SOFC و اگزرژی سیستم پرداخته شده است کلیه اجزا سیستم ترکیبی (GT-SOFC) جداگانه به کمک روابط ترمودینامیکی مدلسازی شده و پارامترهای مربوط به فرایندهای الکتروشیمیایی درون پیل سوختی برخلاف مدلهای قبلی به صورت توابعی از حالات ترمودینامیکی آنها مدل شده اند و معادلات بقای جرم و انرژی و نرخ نابودی اگزرژی کل سیستم از روابط ترمودینامیکی بدست آمده است سپس اثرات پارامترهای مختلف از جمله نسبت فشار کمپرسور دمای ورودبه توربین ودمای ورود هوا به کمپرسور برروی توان تولیدی بازده سیکل و نرخ هدردهی اگزرژی سیستم ترکیبی مورد مطالعه قرارگرفته است و نتایج با نتایج مرجع مقایسه شده است و مطابقت خوبی را نشان میدهد نتایج نشان داد که بازده سیکل ترکیبی (GT-SOFC) نسبت به حالت بدون پیل سوختی GT افزایش قابل توجهی داشته است.