سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی جمالی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس
محمد رزاقی – دانشگاه کردستان

چکیده:

سوئیچ های تداخلی ساگناک برپایه ی اثرات متقابل پالسهای خلاف جهت فوق باریک درتقویت کننده نوری نیمه هادی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است معادله شرودینگر غیرخطی تعمیم یافته با درنظر گرفتن اثرات کلیه پدیده های غیرخطی درحوزه فمتوثانیه از جمله پراش سرعت گروه GVD تغییرات غیرخطی بهره و ضریب شکست تعبیه طیفی SHB داغ شدگی حامل CH و جذب دو فوتونی TPA برای انتشار پالس درتقویت کننده استفاده شده است براساس نتایج بدست آمده با تغییر جریان بایاس تغیی ربهره سیگنال کوچک تقویت کننده و درنتیجه تغییر دینامیک حامل تقویت کننده می توان ورودی را به خروجی موردنظر سوئیچ کرد.