سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین صحرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی فرآیند، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگ
فتح ا… فرهادی – عضو هیاًت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
رامین بزرگمهری – عضو هیاًت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مقاله پیش رو، ابتدا شبیه سازی فرآیند BTX )شامل واحدهای تولید، جداسازی و استخراج( انجام و سپس بهینه سازی این واحدها با معیارهای اقتصادی و ترمودینامیکی ارایه شده است. تابع هدف اقتصادی هزینه سالانه واحد بوده که در صورتاعمال شرایط بهینه اقتصادی ۴% بهبود نسبت به شرایط عملیاتی موجود واحد در بر دارد. تابع هدف ترمودینامیکی میزان تخریب اکسرژی کل واحد است که در بهینه سازی آن، ۱٫۹۱ % کاهش تخریب اکسرژی به دست خواهد آمد. نتایج بهینهسازی، یکسان بودن رویکردهای اقتصادی و ترمودینامیکی را در بهینه سازی واحد مورد نظر نشان میدهد