سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا نوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجعفر عبدخدائی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی ازروشهای درمان جداشدگی شبکه روش نیوماتیک رتیناپکسی استکه طی آن حباب گازی داخل چشم تزریق شده و با قرار گیری سردرموقعیت مناسب به گونه ای که حباب درتماس با قسمت جداشده باشد سعی م شود قسمت جداشده را دوباره درمحل اولیه آن چسباند مهمترین بخش دراین روش تزریق گاز داخل چشم است و سوال مهمی که همواره دراین رابطه پیش روی پزشکان قرار دارد حجم گاز داخلی چشم درهرلحظه و زمان مورد نیاز برای جذب کامل آن میباشد دراین مقاله با ارایه یک مدل فیزیولوژیکی برای انتقال گاز داخلی چشمی برخی پارامترهای اثرگذار برانتقال جرم میان گاز داخل چشمی و بافت های مجاورش مقدار دهی و با استفاده از آن رفتارگاز تزریق شده داخل چشم پیش بینی شده است درپایان نیز به بررسی تفاوت های گازهای رایج استفاده شده دراین روش و شرایط استفاده ازهریک پرداخته می شود.