سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین همتی سراپرده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربنی
هانی هاشمی کیاسری – دانشجوی دکتری مهندسی مخازن هیدروکربنی
فرزانه معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محسن مسیحی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)

چکیده:

فرآیند تزریق گازهای غیرقابل تراکم با مقداری بخار روش جدیدی برای افزایش بازیافت نفت و کاهش هزینه های تولید می باشد. در این روش از گاز های غیر قابل تراکم مانندCO2که انرژی کمتری برای بکار بردن آنها لازماستفاده می شود. در این تحقیق شبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزارCMG’s STARS برای مقایسه فرآیند ریزش ثقلی به کمک بخار آب و فرآیند تزریق گاز به همراه مقداری بخار انجام گرفت.دوره شبیه سازی هر دوفرآیند به مدت چهار سال در نظر گرفته شد. ضریب بازیافت ۴۵٫۳۶ % و ۴۲٫۴۵ % و نسبت بخار به نفت تجمعی ۶٫۳۸ و ۳٫۴ به ترتیب برای فرآیند ریزش ثقلی به کمک بخار آب و فرآیند تزریق گاز با مقداری بخار بعد از چهارسال بدست آمد که نشان دهنده مطلوب تر و اقتصادی تر بودن فرآیند تزریق گاز با مقداری بخار می باشد. در ادامهسه پارامتر عملیاتی شامل درصدCO 2تزریقی ، فاصله چاه تزریق و تولید و ماکزیمم فشار تزریقی در فرایند تزریق گازبه همراه مقداری بخار مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش درصد تزریقCO2موجب کاهش ضریب بازیافت نهایی همچنین کاهش نسبت بخار به نفت تجمعی می شود که البته مقدار بهینه ای دارد.افزایش بیش از حد درصد تزریق CO2 موجب کاهش زیاد ضریب بازیافت می شود. فشار تزربق سیال باید از فشار مخزن بیشتر باشد ولی لازم نیست که فشار تزریق خیلی بالاتر از فشار مخزن باشد زیرا افزایش بیش از حد فشار موجب افزایش چشمگیر نسبت بخار به نفت تجمعی می شود. افزایش فاصله عمودی دو چاه موجب کاهش نسبت بخار به نفت تجمعی شد و تا یک فاصله بهینه حتی موجب افزایش تولید تجمعی نفت می شود