سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
واحد بردی شیخ – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر سعدالدین – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن فرازجو – کارشناس ارشد اداره کل آب منطقه ای گلستان

چکیده:

دراین مطالعه اقدام به طراحی و ارائه مدل ساده دو پارامتره جهت شبیه سازی NAPI و شماره منحنی گردید برای این منظور از زبان برنامه نویسی زیست محیطی PCRaster که برای ساخت مدلهای زیست محیطی فضایی دینامیکی بکار می رود استفاده گردید با توجه به سادگی مدل ارائه شده دراین مطالعه که فقط از دو پارامتر برای شبیه سازی شماره منحنی و NAPI استفاده مینماید می توان از خروجی این مدل به عنوان ورودی مدلهای دیگر که نیازمند شرایط رطوبت پیشین می باشند استفاده نمود پارامتر ضریب رطوبتی به عنوان پارامتر کالیبراسیون دراین مدل میب اشد و همچنین این مدل فرض می کند که مقدار API برای شروع اولین گام برابر صفر می باشد پس از انجام برنامه نویسی مدل در محیط برنامه نویسی PCRaster مدل تهیه شده برای یک دوره اماری اجرا گردید و پس از انجام مرحله تصدیق کد مدل طراحی شده برای سه سال آبی در حوضه چهل چای اجرا گردید.