سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش بقال نژاد – کارشناس آبیاری، رئیس گروه برنام هریزی سدهای رودخانه کارون بزرگ – سازما
داریوش بهارلویی بردشاهی – کارشناس ارشد هوا و اقلی مشناسی، مدیریت برنام هریزی منابع آب – خوزستان

چکیده:

استان خوزستان یکی از پرآ بترین استا نهای کشور بوده و پرآ بترین و طولان یترین رودخان ههای ایران در این استان در جریان هستند. به تبع آن بزر گترین سدهای مخزنی بر روی این رودخان هها احداث شده و در حال بهر هبرداری هسند. در این مطالع ه سعی شده است که شرایط فعلی هیدرولوژیکی حوز ههای آبریز بیان شده و اثر آن بر وضعیت منابع آب مخازن سدها مشخص شود. این مطالعه دارای چندین بخش است که به تفکیک به شرح ذیل است: – -۱ پی شبینی آب ورودی به مخازن سدهای استان. ۲- تخمین میزان برداشت آب از مقاطع مختلف رودخان ههای استا ن. ۳ تعیین میزان ارتفاع آب مخازن سدها در شرایط هیدرولوژیکی فعلی در مقاطع زمانی شبی هسازی شده. ۴- شب ی هسازی وضعیت مخازن سدهای استان در باز ههای زمانی ۱۰ روزه و ماهانه بر اساس بالانس حجمی مخازن سدها. ۵- تعیین میزان تولید انرژی نیروگا ههای برق آبی. ۶- تعیین میزان آب عبوری از مقاطع مختلف و حساس رودخان ههای استان خوزستان.