سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهرام اسمعیل زاده – گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدتقی ستاری – گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

کمبود شدید منابع آب، هزینه هنگفت ساخت تاسیسات جدید، احتیاج روز افزون به منابع غذائی متعدد و ملاحاظات زیست محیطی ضرورت توجه جدی به مسئله بهره برداری از مخازن سدها و پیش بینی وضعیت مخزن در سالهای آتی را اجتناب ناپذیر ساخته است. ازاینروی با توجه به ماهیت تصادفی جریان ورودی به مخزن یک سد، پیش بینی عملکرد آتی مخزن به ویژه با هدف آبیاری اراضی کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است . شبیه سازی در واقع یک روش مدل سازی است که رفتار آتی سیستم را پیش بینی می کند . سد ارسباران با حجم کل ۲۵ میلیون متر مکعب جهت آبیاری ۳۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه کلیبر احداث شده است . هدف از این م طالعه پیش بینی عملکرد مخزن سد و تعیین سیاست بهره برداری مناسب برای دوره های آتی بهر ه برداری می باشد . در این مطالعه جهت پیش بینی عملکرد مخزن با استفاده از داده های تاریخی جریان و روش مونت کارلو نسبت به شبیه سازی و تولید داده های تصادفی جریان ورودی به مخزن اقدام گردید . بطوریکه ضمن شناسائی ماهیت و توابع توزیع مناسب برای داده های ماهانه جریان در طول دوره آماری اندازه گیری شده و استفاده از نرم افزارهای آماری۱۱SYSTAT و Minitab11 جریان ورودی تصادفی مخزن تولید گردید . در نهایت با استفاده از داده های حاصله مدل شبیه سازی مخزن بر اساس رابطه پیوستگی اجرا گردیده و حجم ذخیره و سرریز از مخزن محاسبه گردید.