سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن قنبرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمود ترابی انگجی – دانشیار ،مهندسی شیمی ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

حلالهای آمینی به طور گسترده در صنایع نفت وگاز برای حذف گازهای اسیدی (H2S,CO2 )از گازطبیعی مورداستفاده قرارمی گیرند.لذادراین تحقیق به شبیه سازی و بررسی مخلوط حلال آبی Sulfinol-M که متشکل ازیک حلال غیرآبی فیزیکی وآبی آمینی را که به ا ستفاده از هردوجذب فیزیکی وشیمیایی است با نرم افزارAspen plus می پردازیم. یکی از مزایای استفاده ازفرآیند آبی سولفولان –آمین ،امکان تغییرنسبی میزان آب و سولفولان برای کاهش انرژی مورد نیاز برای احیاء می باشد.نتایج تحقیق حاکی ازکاهش مصرف آمین(MDEA)، وکاهش دبی کلی حلال تارسیدن به کیفیت استانداردگازشیرین می باشد