سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید شعبانلو – دکتری هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مهدی کریم بخش – کارشناسی ارشد تاسیسات آبی

چکیده:

مدلهای کامپیوتری از جمله ابزارهای مناسبی می باشند که می توانند به منظور بررسی اثرات ناشی از کمیت سیلاب و شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در سیستمهای بسیار پیچیده جمع آوری آبهای سطحی بکار گرفته شوند یکی از قویترین مدلهای تجاری موجود در زمینه شبیه سازی و مدیریت سیلاب در حوضه های آبریز بنام مدل SWMM انتخاب گردید. پس از تهیه الگوی بارش طراحی و نیز تهیه اطلاعات ورودی مدل از قبیل پارامترهای نفوذ ذخیره سطحی درصد نفوذناپذیری مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حوضه مذکور با مدل SWMM انجام شد دراین تحقیق پارامترهای ورودی مدل برای حوضه مورد مطالعه با توجه به معادله های مختلف نفوذ و روشهای روندیابی کالیبره گردید و با تعیین مقدار آنها و اعمال درمدل ملاحظه گردید هیدروگرافهای محاسباتی نتایج رضایت بخشی نسبت به هیدروگرافهای مشاهده ای از خود نشان داده هرچنددر روندیابی انجا م شده به روش موج سینماتیکی تغییرات نامحسوسی ملاحظه گردید. دراین تحقیق مشاهده شد که هرچه تعداد زیرحوضه های یک حوضه آبریز بیشتر شود دبی پیک هیدروگراف خروجی کاهش می یابد که دلیل این امر می تواند عدم لحاظ تاثیر پارامترهای مختلف نفوذ و روشهای روندیابی درون شبکه برای حالتهای یکپارچه حوضه باشد.