سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانبخش – دانشجویی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
سعید شعبانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

جهت کنترل سیلاب در روش های سازه ای و غیر سازه ای ،نیاز به پیش بینی دقیق پتانسیل سیل خیزی در حوضه های آبریز است. در این پزوهش هدف شبیه سازی واقعه سیلاب بر اساس مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS بکار گیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS) در حوضه آبریز تمر است. در همین راستا با استفاده از نقشه های توپوگرافیDEM، حوضه در محیط نرم افزار GIS تهیه گردیدو با استفاده از DEM ایجاد شده نقشه آبراهه و زیر حوضه ها استخراج گردید و با تلفیق نقشه های گروه هیدرولوژیکی خاک،کاربری اراضی و داد های رطوبت پیشین در محیط GIS نقشه شماره منحنی CN زیر حوضه های تمر تهیه گردید.سپس با دادهای بارندگی و رواناب مشاهده ای ثبات حوضه در مدل HEC-HMS واسنجی و اعتبار یابی و در انتها مقلیسه گردید.که مقایسه نشان داد روشscs در مدلHEC-HMS توجه به در نظر گرفتن خصوصیات فیزیوگرافی حوضه و دقیق بودن محاسبات ،با دقت بالایی برآورد سیل را انجام میدهد. نتایج در خروجی حوضه نشان داد، میزان هیدروگراف خروجی رویداد بسیار مناسب بوده و خطایی تخمین اوج سیلاب کمتر از ۱۵ درصد است که مقادیر قابل قبولی است