سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحمید اسماعیلی فرج – دانشجوی دوره دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایرا
سیدمحمد قریشی – استاد تمام مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
محمدرضا عسکری – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ای
فرزاد قرائتی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

تیتانیوم عنصری است که به صورت دیاکسید در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. جهت تولید دیاکسید تیتانیوم از دو روش سولفاته و کلریده میتوان استفاده نمود. بدلیل مسایل زیست محیطی و ااقتصادی روش کلریده بیشتر مورد توجه ارار میگیرد. در این روش سنگ معدن تیتانیوم توسط کلر به TiCl4 تبدیل نموده که پس از جداسازی از سایر ناخالصیها در یک راکتور لولهای اکسید شده و مطصول نهایی که دیاکسید تیتانیوم استحاصل میشود. در این مقاله فرآیند کلریده جهت تولید دیاکسید تیتانیوم مورد بررسی قرار گرفتا و توسط نرم افزار HYSYS نسخه ۲۱۱۱ شبیه سازی شده است. در طول واکنش اکسیداسیون کاهش غلظت واکنشدهندهها، کاهش فشار و افزایش غلظت مطصول دیده میشود. بدلیل گرمازا بودن واکانش در ابتادای واکنش دمای اجزا واکنش سایین بوده اما با کاهش غلظت مواد اولیه جهات دسترسی به میازان تبادیل باااتر دمای واکنش افزایش سیدا میکند. میزان انرژی تولیدی و مصرفی در کال فرآیند مطاسابه شاه اسات کاه بازیابی انرژیهای تولیدی جهت سیشگرم سازی برخی جریانها سیشنهاد میگردد