سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اه
بهرنگ فرج پور – کارشناس ارشد ساز ههای آبی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

در بحث آبگیری از رودخان هها رو شهای متعددی وجود دارد که هر یک ویژگ یها و محدودی تهای خاص خود را دارند.آبگیری از جریان آب در رودخان هها معمولا به دو روش پمپاژ و ثقلی صورت م یگیرد. روش ثقلی به دلیل پیوسته بودن و عدم نیاز به صرف انرژی بر روش پمپاژ ارجحیت دارد. رو شهای مختلفی به طریق ثقلی امکان پذیر است که معمولا به سه دسته آبگیرهای جانبی، جلویی و کفی تقسیم بندی م یشوند. با توجه به تجربیات ب هدست آمده در کشو رهای اروپایی برای مناطق کوهستانی و کوهپای های با شیب طولی رودخانه بیش از یک درصد و در حالی که ۷۵ درصد بار بستر دارای ابعاد بزرگتر از ۶ میلی متر باشد، آبگیر کفی توصیه شده است. با توجه به اینکه تحلیل هیدرولیکی جریان در آبگیر کفی چندان توسط مد لهای ریاضی مورد بحث قرار نگرفته است و از طرفی بررسی و ساخت مد لهای فیزیکی زمانبر و پر هزینه است، بنابراین در این پژوهش شبیه سازی هیدرولیک جریان در آبگیر کفی توسط نر مافزارFlow3D مورد نظر قرار گرفت. در این پژوهش مشاهده شد که بهترین شیب شبکه آبگیر برای آبگیری شیب ۲۰ درجه م یباشد و از طرفی هر قدر درصد بازشدگی شبکه آبگیر افزایش م ییابد نسبت دبی انحرافی نیز افزایش م ییابد. همچنین تغییرات ضریب شدت جریان در حال تهای مختلف نسبت به عدد فرود، شیب و درصد بازشدگی بررسی شد که با توجه به نمودارهای ب هدست آمده مشخص شد که افزایش عدد فرود و درصد بازشدگی شبکه آبگیر باعث کاهش ضریب تخلیه جریان م یشود.