سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد هاشمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران مهندسی آب دانشگاه آزاداسلامی واحدمرودشت
محمدهادی فتاحی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدمرودشت

چکیده:

معادلات حاکم بر حرکت امواج سیل اولین بار توسط سنت-ونانت در سال ۱۸۷۱ که جریان یک بعدی غیردائمی و غیریکنواخت را در آبراهه ها تشریح میکرد مدلسازی گردید. سنت-ونانت مجموعه معادلات یک بعدی پیوستگی و اندازه حرکت می باشد که در شبیهسازی هیدرولیکی جریان سیلاب کاربرد دارد. این معادلات فاقد حل تحلیلی بوده و برای حل آن از مدلهای عددی مختلف نظیر نرمافزارهای عددی HEC-RAS و MIKE بهره برده میشود. به واسطه گسترش مدلهای عددی، یافتن بهترین الگوهای عددی در مدلسازی حرکت سیلاب بزرگترین چالش محسوب میشود. در این مطالعه با انتخاب بازهای از رودخانه تنگشول به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر، شبیهسازی سیلاب توسط مدلهای کامپیوتری MIKE و HEC-RAS انجام گردید. سپس نتایج هر روش با مقادیر سیلاب مشاهداتی مقایسه شد. نتایج تعدیل، تاخیر موج سیل، درصد خطای کل و خطا در هر گامزمانی، متوسط تراز سطح آب و سایر خصوصیات جریان سیل با مقادیر ثبتشده حاکی از دقت بالای مدل عددی نرمافزار MIKIE نسبت به مدل نرمافزار HEC-RAS در شبیه سازی جریان سیلاب در آبراهه های طبیعی میباشد. از این رو توصیه شود چنانچه اطلاعات فیزیکی و هیدرولیکی رودخانه موجود باشد از مدل عددی نرمافزار MIKE11 در عملیات روندیابی سیلاب بهره برده شود