سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زهراسادات میرصانع – کارشناسی ارشد عمران – آب

چکیده:

در دهه های گذشته اقدامات زیادی در جهت اجرا و بهره برداری طرحهای توسعه منابع اب در کشور انجام گرفته است که هدف برخی از آنها توسعه محلی بدون یکپارچه نگری طرحهای مذکور وارزیابی سیکل هیدرولوژیکی بلحاظ کمی و کیفی در کل حوضه آبریز بوده است از این رو تدوین برنامه های توسعه منابع اب بصورت جامع و یکپارچه در کل حوضه آبریز به یک ضرورت حتمی و حیاتی تبدیل شده است از آنجا که مهمترینکارکرد مدلهای مفهومی در سطح حوضه آبریز ارزیابی وضع موجود منابع آب در کل حوضه و در نظر گرفتن حداکثر تعداد پارامتر موثر در سیکل هیدرولوژیکی است دراین تحقیق جریان در دو زیر حوضه چغلوندی و شیراوند از زیرحوضه های کرخه به مساحت مجموع ۳۷۸۶ کیلومتر مربع با استفاده از مدل SWAT2005 که یک مدل جامع با درنظر گرفتن جنبه های مختلف مدلسازی است شبیه سازی شد ضمن کالیبراسیون و صحت سنجی نتایج شبیه سازی بوسیله الگوریتم SUF12 عوامل موثر بر شبیه سازی رواناب حوضه بوسیله مدل بررسی و آنالیز شد و میزان همبستگی داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده براساس ضریب همبستگی در ایستگاه کاکارضا واقع در خروجی حوضه چغلوندی معادل ۰٫۷۷ وردایستگاه پل کشکان واقع درخروجی حوضه شراوند معادل ۰٫۸۷ بدست آمد.