سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر دامن افشان – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی- دانشکده فنی دانشگاه ا
میر علی محمدی – دانشیار گروه مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی- دانشکده فنی دانشگاه ا
محمد مناف پور – استادیار گروه مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی- دانشکده فنی دانشگاه ا

چکیده:

دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران قرار دارد. وجود میانگذر سبب تقسیم آن به دو بخش شمالی و جنوبی شده است که تنها ارتباط دو بخش یک آبگذر ۱۲۵۰ متری می باشد. بدلیل شوری بیش از حد آب این دریاچه مطالعات زیادی جهت بررسی تاثیر این پارامتر بر جریان آب و تغییرات شوری آن در طول سال، انجام گرفته است. در این تحقیق مدلسازی سه بعدی دریاچه توسط نرمافزار ۳ Mike انجام شده و الگوی مکانی تغییرات برای دو سال آبی تعیین شده است. نتایج شبیه سازی افزایش شوری شمال، نسبت به جنوب را در طول سال نشان می دهد.