سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهادر موسوی – کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
امیرعباس پاکزاده – کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
محمد سفید – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

نویزتولیدی از پروانه یکشناور زیرسطحی مهمترین عامل در تولید نویز هیدرودینامیک این شناور است دراین مقاله به بررسی میزان شدت و توزیع جهتی میزان نویز یک پروانه سه پره ای زیرسطحی تحت شرایط کاویتاسیونی و غیرکاویتاسیونی پرداخته خواهد شد بدین منظور ابتدا حل هیدرودینامیکی جریان اطراف این پروانه انجام شده است و سپس به تحلیل اکوستیکی جریان پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل هیدرودینامیکی جریان بیانگر این است که ورتکس های تولیدی برروی محور هاب پروانه و برروی نوک پره ها مهمترین عامل تولید نویز پروانه زیرسطحی است قابل ذکر است که نتایج بدست آمده ازا ین کار تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی و کارهای عددی قبلی داشته است دراین شبیه سازی از مدل اغتشاشی گردابه های بزرگ درتحلیل اکوستیک ریان استفاده شده است و میدان اکوستیکی دوردست پروانه با استفاده از حل معادله انتگرالی FWH با استفاده از یک کد تجاری دینامیک سیالات محاسباتی مورد تحلیل قرارگرفته است.