سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور طالبی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای/استادیار پژوهشکده توسعه کاربرد پرتوها
مرتضی شریف حسن – دانشگاه صنعتی اصفهان/فارغ التحصیل کارشناسی ارشد،دانشکده مکانیک
جمشید خورسندی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای/استادیار پژوهشکده توسعه کاربرد پرتوها
سعید پهلوانی نژاد – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای/کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

درتحقیق حاضرنیروگاه نکا با ظرفیت ۴۴۰MW نیروگاه بخارنکا بزرگترین نیروگاه بخارفسیلی فعال درایران می باشد و سیکل یک نیروگاه اتمی ۱۰۰۰MW با راکتور آب سبک نیروگاه اتمی بوشهر یک نیروگاه اتمی ۱۰۰۰MW با راکتور آب سبک میباشد به کمک نرم افزار Thermoflow شبیه سازی شد با توجه به شبیه سازی انجام شده تاثیر هیترهای پیش گرم فشارخلا کندانسور دمای آب دریا و شیرایط جریان ورودی به توربین فشارقوی برراندمان سیکل این دو نیروگاه مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج شبیه سازی روندتغییرات راندمان سیکل هردو نیروگاه بخار نسبت به عوامل تاثیر گذار ذکر شده یکسان بود براساس محاسبات انجام شده مشخص شد علت اصلی کمتر بودن راندمان نیروگاه اتمی به میزان ۸/۸۴ درصد نسبت به نیروگاه نکا به دمای بخار ورودی به توربین فشارقوی بازمیگردد بطوریکه اگر بتوان بخار ورودی به توربین فاشر قوی را سوپرهیت کرده و به دمای ۵۳۰درجه سانتیگراد راسند علاوه براینکه راندمان نیروگاه اتمی به راندمان نیروگاه بخارفسیلی نکا نزدیک می شود مشکل وجود رطوبت دربخار خروجی از توربین فشارقوی برطرف شده و نیازی به رطوبت زدایی و پیش گرم کردن بخار نیز نیست