سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشته بشیری سیرجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – استادیار گروه مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی دشتی – استادیار گروه مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، مدل جریان گاز یک بعدی غیر همدما برای شبیه سازی جریان گذرای سریع در خطوط لوله پر فشار انتقال گاز ارائه شده است.معادلات حاکم بر مدل در شرایط پایا به کمک روش رانگ-کاتای مرتبه چهارم حل گردیده و گسسته سازی معادلات پاره ای شرایط ناپایا به کمک روش اختلاف محدود صریح انجام گردیده است. معادله حالت Peng_Robinson جهت محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز بکار رفته است. حل همزمان دستگاه معادلات حاکم بر سیستم در شرایط پایا و ناپایا به کمک برنامه نویسی در محیط نرم افزارMATLAB صورت گرفته است. با اعمال دبی حجمی ناگهانی در خروجی و دما و فشار در ورودی خط لوله انتقال گاز طبیعی، تغییرات پارامترهای عملیاتی شامل دبی حجمی ورودی خط لوله، دما و فشار خروجی خط لوله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی ناپایا نشان می دهد که با تغییرات دبی حجمی خروجی، دبی حجمی ورودی رفتار مشابهی دارد، اما تغییرات فشار خروجی خط لوله رفتار معکوسی دارد. بعلاوه، نوسانات دما وابستگی شدیدی به ضریب اصطکاک و میزان انتقال حرارت گاز طبیعی با محیط اطراف دارد.