سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد شجاعی بخش – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز گروه مهندسی مکانیک
عباس رهی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

دراین مقاله روند تغییرات مدول یانگ نانولوله های کربنی مورد بررسی قرارمیگیرد برای این منظور از مولفه های موثر برمدول یانگ نانولولهکربنی با تاکید برعواملهندسی درمعادلات دینامیک مولکولی استفاده می شود یک روش اجزا محدود میکرومکانیکی برای برآورد مدول یانگ نانوتیوب درکامپوزیت های تقویت شده ی نانوتیوب کربن تک جداره را ارایه می شود این مواد شامل نانوتیوب های کربنی مب اشند که بطور یکپارچه درماتریس پراکنده شدها ند براساس تئوری میکرومکانیکی مدول یانک نانوکامپوزیت بواسطه درنظر گیری یک عنصر حجم نماینده برآورد می شود با توجه به عنصر حجمی نماینده این تقویت طبق ریزساختار افقی الگوبرداری می شود. درحالیکه این ماتریس به عنوان یک واسط پیوستار الگوبرداری می شود از عناصر محدود فنری مبنا برای شبیه سازی کردن ساختار هندسی متمایز و رفتار هر نانوتیوب کربنی تک جداره ای استفاده میشود.