سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد اهری – عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات ت
ودوودر ضویلر – عضو هیات علمی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران ا
عباسعلی مطلبی – عضو هیات علمی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران ا
بهروز اکبری – عضو هیات علمیسازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی کشور

چکیده:

باتوجه به رشد روزافزون جمعیت و صنعتی شدن سیرتکاملی حیات بشر دیگر با استفاده از روشهای سنتی قادر به تشخیص سموم تولید شده در مواد غذائی نمی باشیم چرا که از لحاظ زمانی مدت قرنطینه فرآورده های غذائی مقرون به صرفه نبوده و حتی در بسیاری از موارد دقت روش های کاربردی همچون محیط کشت باکتریائی و غیره دارای خطای اپراتور و یا ترکیبات مصرفی می باشد لذا با پیشرفت تکنولوژی نانو، طراحی سنسورهای انتخابی و هوشمند یکی از بزرگترین انقلاب های صنعت کنترل کیفی مواد غذائی می باشد که هم در زمان معادل چند دقیقه و هم با دقتی بسیار بالا می تواند تشخیص جرم و توکسین باکتری را انجام دهد. دراینتحقیق،ازپلیمرقالبمولکولیاگزوتوکسین باکتریاییبهعنواناصلاحگربرای بهبودخواصالکتروشیمیاییالکترودغشایی PVC بهمنظوراندازهگیری اگزوتوکسیناستفاده شدهاست