سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی نادری بلدلجی – گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاور
رضا علیمردانی – گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاور
عباس همت – گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعت
احمد شریفی – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

مقاومت به نفوذ یا نیروی برش یک ابزار درگیر با خاک از جمله شاخص های اندازه گیری فشردگی خاک می باشد که مورد توجه بسیاری از محققین حوزه کشاورزی دقیق قرار گرفته است. این در حالی است که مقاومت به نفوذ یک معیار ترکیبی است که تحت تاثیر همزمان چندین ویژگی فیزیکی خاک نظیر چگالی ظاهری (فشردگی) ، رطوبت و محتوای رس (بافت خاک) می باشد . توسعه حسگرهای ترکیبی برای اندازه گیری همزمان خصوصیات فوق از جمله راهکارهای عملی پیاده سازی سامانه های خاک ورزی دقیق می باشد . در این تحقیق یک فروسنج افقی ترکیبی برای اندازه گیری همزمان رطوبت (با روش دی الکتریک و میدان الکتریکی پراکندگی ) و مقاومت مکانیکی خاک توسعه و د رمزرعه ارزیابی شد. شبیه سازی اثر متقابل الکتریکی خاک و حسگر دی الکتریک با استفاده از روش اجزا محدود نشان داد که با افزایش رطوبت (افزایش ضریب دی الکتریک خاک) نفوذ خطوط سار پراکندگی د رخاک کاهش یافته به نحوی که برای ضریب دی الکتریک ۳۰ ( تخمینی از خاک خیس) شعاع نفوذ میدان ۴۰mm از مرکز حسگر بود در حالی که برای ضریب دی الکتریک ۵( خاک خشک) این شعای ۷۰mm افزایش یافت. نتایج واسنجی آزمایشگاهی حشگر رابطه درجه ۲ با ضریب تبیین ۰/۹۶ بین خروجی حسگر و محتوای رطوبت حجمی خاک را نشان داد. آزمون مزرعه ای در دامنه تغییرات (۳)cm و (۳-) cm و ۰/۴-۰/۳ رطوبت حجمی ، رابطه خطی با ضریب تبیین ۰/۵۶۳ را نشان داد که به خوبی با رابطه واسنجی آزمایشگاهی توافق داشت. به هم خوردگی خاک و در نتیجه تغییر چگالی ظاهری اولیه و ایجاد فضا برای نفوذ هوا در اطراف حسگر از جمله عوامل ایجاد پراکندگی نقاط اندازه گیری شده در اطراف رابطه واسنجی مزرعه ای تشخیص داده شد.