سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا صادقی فر – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میترا دادور – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صفورا کریمی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از شبیه سازی مولکولی به روش مونت کارلو ساختار هیدرات نوع I متان درد مای ۲۷۰K و فشار ۵MPa پیش بینی شده است درتمام شبیه سازی های مولکولی مهمترین قسمت شبیه سازی محاسبه انواع برهم کنش هاست که دراین میان محاسبه برهم کنش های الکترواستاتیکاز همهدشوار تر است متداولترین روشی که برای محاسبه برهم کنش های الکترواستاتیک در شبیه سازی مولکولی هیدرات متان تاکنون مورد استفاده قرارگرفته روش جمع اوالد می باشد ولی ما دراین کار از روش ولف استفاده نموده ایم روشولف هم نبست به روش اوالد ساده تر بوده و هم سرعت محاسبات درآن بیشتر می باشد بنابراین می توان برای سیستمهای پیچیده تر هیدرات به صورت گسترده ای از آن استفاده کرد. در انتها نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از مقالات معتبر و نتایج تجربی مقایسه شده اند که دقتبالای روشمورد استفاده را نشان میدهد.