سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاملو – استادیار گروه مهندسی آب – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهاره پیرزاده – دانشجوی دکتری آب – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله، اثرات آشفتگی ایجادشده توسط المانهای زبر بر ساختار جریان سه بعدی نزدیک دیواره به کمک تکنیک مدلسازی گردابه های بزرگ و با استفاده از نرمافزار فلوئنت بررسی و با دادههای آزمایشگاهی موجود مقایسه شدهاست. نتایج مدلسازی میدان جریان روی المانهای زبر مربعی با سه فاصله مرکز به مرکز مختلف، با جریان روی کانال مشابه با بستر صاف، نشانگر اندرکنش جریان خارجی با المانهای زبر و تأثیر فاصله بین المانهای زبر بر ساختار جریان میباشد. ایجاد سه نوع رژیم مختلف جریان در سه حالت بررسی شده که در اثر تشکیل گردابه هایی با خصوصیات مختلف در پشت المانهای زبر میباشند، منجر به تغییراتی در میزان افت انرژی در حالتهای مختلف شده که میدانهای جریان میانگین و نوسانی متفاوتی را در هر حالت ایجاد میکند. مقایسه پارامترهای مختلف جریان نظیر سرعت میانگین، شدت آشفتگی، انرژی جنبشی و تولید توربولانس نشانگر این اختلافات بوده که به تفصیل در این مقاله بررسی میشود.