سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد دلیری – دانشآموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین غضنفری – استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
سعید جمشیدی – استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله از الگوریتم رشد خوشهدرمدل تجمع انتشارمحدود DLA به منظور شبیه سازی فرایند تخلیه درمقادیر کوچک نسبت گرانروی استفاده شده است درنتیجه شبیه سازی های دینامیکی متعددی که درمقیاس حفره و درشبکه های منظم و غیرمنظم صورت پذیرفته است بسیاری از محققین به این باور رسیده اند که الگوی جریان دوفازی درمقادیرکوچک نسبت گرانروی الگویی فراکتالی است و قابل قیاس و همترایی با الگوی رشد خوشه درمدل DLA است از انجا که زمان شبیه سازی توسط این مدل درشبکه بسیارسریعتر ازم دلهای دینامیکی است دراین پژوهش مدل مذکور جهت شبیه سازی درمقادیر کوچک نسبت گرانروی دو سیال درشبکه الماسی به کارگرفته شد همچنین ازشبیه سازی دینامیکی که با حل معادلات ناویر استوکس درشبکه تخلخلی روند پیشروی جبهه سیال را پیش بینی می کنند بهمنظور بررسی صحت مدل DLA و مقایسه نتایج بدست آمده ازنظر بعد فراکتالی الگوهای ایجاد شده و اشباع اولین عبور استفاده شده است.