سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد شعبانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا
علی حبیب پورلداری – دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشکده هوافضا
فاطمه نیرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده فیزیک

چکیده:

بالستیک خارجی موضوع مورد مطالعه در طول دویست سال گذشته بوده است. طراحی گلوله، تفنگ، توپ و هرگونه سلاح مشابه که گلوله آن مسیر بالستیک را طی میکند نیاز به ابزار تحلیل مناسب دارد چون قبل از هرگونه تست واقعی باید تحلیلی از رفتار دینامیکی گلوله در دست باشد. به منظور بررسی مسیر حرکت گلوله با کالیبر بالا، تابع پسا و ضریب بالستیک آن با استفاده از دادههای تجربی گلولههای کالیبر پایین بدست میآید و برای توجیه استفاده از ضریب پسا و ضریب بالستیک گلولههای کالیبر پایین بجای گلوله کالیبر بالا، از تحلیلهای آنالیز ابعادی استفاده میشود. در این مقاله ضمن بررسی دینامیک پرواز گلوله و پایداری آن، معادله درگ برای یک گلوله بخصوص محاسبه شده و از این معادلات کد شبیهسازی مسیر پرواز ارائه میشود. نتایج شبیهسازی با توجه به تقریب اعمال شده برای معادله درگ گلوله رضایتبخش بوده است. علت خطای ناچیز در نتیجه شبیهسازی، به علت عدم اطلاع دقیق از درگ اعمال شده به گلوله، استفاده از قانون تشابه برای بدست آوردن معادله درگ و نیز درنظر نگرفتن نیروی مگنس میباشد