سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد مغربی – دانشگاه فردوسی مشهد گروه مکانیکدانشکده مهندسی
محمدرضا کریمی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

فرم بی بعد معادلات ناویراستوکس برای جریان جت مدور با استفاده از شبیه سازی مستقیم عددی حل شده است بادرنظر گرفتن پروفیل سرعت گاوسی درورودی دامنه محاسباتی نیم عرض و سرعتمرکزی جت ورودی به ترتیب بعنوان طول و سرعت مشخصه بهمنظور بی بعدسازی استفاده شده است معادلات حاکم در جهت جریان X و درجهت شعاعی r به ترتیب با استفاده از یک طرح تفاضل محدود فشرده و یک روش تفاضل محدود فشرده تطبیقی گسسته شده اند نگاشت۲/ r=btan(p x برای مرتبط ساختن دامنه فیزیکی r به دامنه محاسباتی استفاده شده است روش رانج کوتای فشرده مرتبه سوم برای پیشروی زمانی معادلات بکاررفته است نتایج شبیه سازی برای حالت ارام جریان محاسبه شده است چگونگی ارتباط سرعت خط مرکزی و نیم عرض جت با فاصله از ورودی جت بررسی شده اند همچنین پروفیل سرعت وگردابه درایستگاه های مختلف رسم شده و پدیده خود تشابهی در آنها مورد مطالعه قرارگرفته است.