سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود تاتار – کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله جریان آشفته بین دو صفحه ی موازی در عدد رینولدز ۱۸۰ که براساس سرعت درخط میانی دو صفحه و نصف فاصله ی دو صفحه تعریف شده به دو روش شبیه سازی مستقیم و شبیه سازی گردابه های بزرگ مورد تحلیل قرار گرفته است معادلات ناویر – استوکس ناپایا به همراه معادله ی بقای جرم به شکل تراکم ناپذیر به کمک روشهای طیفی گسسته سازی شده اند در دو راستای طول و عرض کانال دو جهت پریودیک از سری های منقطع فوریه و درراستای عمود بردیواره ی کانال از چندجمله های چبیشف استفاده گردیده است درروش شبیه سازی گردابه های بزرگ نیز فیلتراسیون صریح مرتبه دوم به عنوان فیلتر آزمون درمدل زیرشبکه ای دینامیک اسماگورینسکی استفاده شده است نتایج حاصل شامل پروفیلهای سرعت مقادیر جذب میانگین مربعات سرعت و پارامتر ضریب مدلسازی زیرشبکه درروش شبیه سازی گردابه های بزرگ با مراجع مطابقت دارند لازم به ذکر است که تمامی این محاسبات به زبان برنامه نویسی C++ و برروی سیستم عامل لینوکس ۶۴ بیتی اجرا شده اند و به منظور تبدیل محاسبات از فضای طیفی به فیزیکی و بالعکس نیز از کد FFTW استفاده شده است.