سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل پورنعمت رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، ذانشکده کشاورزی دانشگاه شهید
کوروش قادری – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ای
شهرام کریمی گوغری – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ای

چکیده:

از لحاظ تئوری برای مدل کردن یک سیستم لازم است که روابط ریاضی صریح بین ورودی ها و خروجی ها بطور دقیق معلوم باشد. استخراج چنین مدل سازی صریح بسیار مشکل است و در بسیاری از سیستم ها این روابط نامعلوم هستند. دراین حالت روش های محاسبات نرم که محاسبات را در شرایط غیردقیق انجام می دهند مورد توجه قرار می گیرند. یکی از انواع روش های هوشمند، روش گروهی کنترل داده ها) GMDH ( است. در این روش به تدریج یک مدل پیچیده در طولارزیابی مجموعه ورودی ها و خروجی ها تولید می شود. در این تحقیق برای شبیه سازی فرآیند بارش رواناب حوضه پلرود که -در شمال کشور و در استان گیلان واقع شده است، یک مدل GMDH توسعه داده شده است. نتایج حاصل از توسعه مدل GMDH حاکی از عملکرد بالای این روش در پیش بینی و شناسایی روابط پیچیده بین متغیر ها در مسائل مختلفی نظیرپیش بینی رواناب ناشی از بارندگی می باشد