سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
انسیه مراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

فرسایش و رسوبگذاری رودخانه ها به طبیعت کشاورزی و سازه های ابی ساخته شده برروی آنها لزوم توجه دقیق به این پدیده را ضروری می نماید هرچند که عملیات ساماندهی رودخانه ها د ر مجاورت شهرهای بزرگ در بیشتر مواقع باعث عبور سیلاب های مخرب از محدوده موردمطالعه می شود در درازمدت می تواند از نقطه نظر فرسایش و رسوبگذاری تاثیرات سویی داشته باشد اخیرا طرح ساماندهی رودخانه قره سو کرمانشاه مطالعه ودر حال اجرا می باشد از این رو در این تحقیق کارایی طرح ساماندهی از نقطه نظر فرسایش و رسوبگذاری با شرایط قبل و بعد از ساماندهی مورد مطالعه قرارگرفت بدین منظور شبیه سازی سه فرایند فرسایش ، انتقال و نهشته شدن مواد رسوبی قبل و بعد از ساماندهی رودخانه قره سو در بازه G1 بطول تقریبی ۱۸٫۵ کیلومتر با ۶۰ مقطع عرضی برداشت شده توسط نرم افزار GSTARS3.0 صورت گرفت. با توجه به ازمایشهای دانه بندی انجام شده برروی موادبستر رودخانه ۷ رابطه از روابط انتقال رسوب انتخاب شد. نتایج نشان داد که در شرایط طبیعی قبل از عملیات ساماندهی در قسمت عمده ای از بازه مورد مطالعه وضعیت غالب با فرایند فرسایش می باشد.