سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی ساقری چی ها – شرکت فن نیرو
علی جعفریان – استادیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
رامین کوهی کمالی – استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان
لیلا آبکار – شرکت آوین پالایش نیرو

چکیده:

فرایند نمک زدایی بدون پساب ۱ فرایندی بسیار پیچیده از نظر طراحی و نیز کنترل عملکرد است. در مقاله حاضر، معادلات جرم و انرژی، در حد امکان به طور دقیق و به دور از فرضیات ساده کننده برای بخشهای مختلف سیستم تغلیظ کننده پساب (یا شورابه) به عنوان مهمترین جزء فرایندهای بدون پساب پیادهسازی و حل شدهاند. موازنه های جرم و انرژی برای یک واحد تغلیظ کننده پساب چند مرحلهای، که تبخیرکنندههای آن به صورت تغذیه پیشرو ۲ تغذیه میشوند، نوشته شده است. مدلسازی این فرایند به کمک نرم افزار متل انجام شده و در آن متغیرهایی مانند تعداد مراحل، محل مکش بخار، دمای خوراک اولیه، فشار بخار مصرفی و درصد بازیافت کلی فرایند توسط کاربر انتخاب میگردد. همچنین پارامترهایی مثل دمای هر مرحله، نسبت بهرهوری خروجی ، سطح مورد نیاز برای انتقال حرارت، ضریب انتقال حرارت و سایر پارامترهای عملکردی توسط کد طراحی شده محاسبه میشوند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر متغیرهای کلیدی بر عملکرد این سیستم و طراحی مفهومی این فرایند است.