سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد فلزی، مجتمع مواد،
محمدمحسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

فرایند اکستروژن لول ههای فولادی زنگ نزن همراه با تغییر فر مهای بسیار شدید در دمای بالا انجام م یگیرد. این تغییر فر مها که با تغییرات دمایی بسیار زیادی همراه هستند چال شهای اصلی در مدلینگ این فرایند به شمار م یروند. روش های المان محدود امروزه بهعنوان ابزار مهمی در آنالیز پدیده ها در حین فرایند اکستروژن کاربرد دارند. در این مقاله با استفاده از همین روش ها فرایند اکستروژن لول ههای فولادی زنگ نزن شبیه سازی شده است. در این شبی هسازی به دلیل تغییر فر مهای شدید در نمونه، آنالیز در حالت دینامیکی وExplicitو از نوعTemperature-displacementانتخاب شده است. مد لسازی فرایند با استفاده از نرم افزار تجاریABAQUS/CAE انجام شده که در نهایت نیروی اکستروژن بدست آمده از شبیه سازی با نیروی تجربی مقایسه شده است. اختلافنیروی اکستروژن بدست آمده از شبیه سازی با نیروی تجربی، چیزی در حدود ۳/۲%م یباشد که دلالت بر انتخاب مناسب شرایط مرزی و شرایط اولی هی شبیه سازی دارد. در ادامه، یک کار آماری با نرم افزارMODDEو بر پایه رگرسیون خطی چندگانه به هدف تعیین میزان تاثیر هشت پارامتر ورودی در فرایند بر نیروی اکستروژن انجام شده است. با ایجاد این مدل رگرسیونی در نهایت نشان داده شد که دمای اولیه بیلت و ضریب اصطکاک بیلت-محفظه به ترتیب بیشترین تاثیر را روی نیروی اکستروژن دارند.