سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کریمی – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردست
محمدصادق عزیزیان – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش کشاورزی استان کردستان
گلاله غفاری – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

محاسبه میزان سیلاب مستلزم در اختیار داشتن روابط و مدلهایی جهت شبیه سازی فرایند بارش رواناب می باشد هدف ازاین مطالعه ارزیابی توانایی مدل هیدرولوژیکی HEC-HMSدر شبیه سازی هیدروگراف سیل میب اشد در این ارتباط تعدادی واقعه بارش – رواناب استخراج و پارامترهای مدل به روش شبیه سازی هیدرولوژیکی SCS براساس سه هیدروگراف مشاهده ای براورد و براساس دو هیدروگراف مشاهده ای دیگر مورد ارزیابی واقع شدند در نهایت جهت بررسی و ارزیابی نتایج ح اصل از شبیه سازی سیل از دو عامل ضریب همبستگی R و ریشه میانگین مربعات خطا RMSE استفاده گردید نتایج حاصل از شبیه سازی هیدروگراف سیل نشان داد اختلاف پیش بینی زمان وقوع و اندازه حداکثر سیلاب اتفاق افتاده و محاسبه شده توسط مدل کمتر از ۱۰% می باشد لذا می توان به نتایج به دست آمده اطمینان کامل داشته و از آنها برای پیش بینی سیلابهای احتمالی بهره جست