سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا ابراهیمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی شیمی
صونا محمدیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- دانشکده ی مهندسی شیمی

چکیده:

فنول و مشتقات آن از گروه الکل ها همگن در آب هستند. تخلیه فنول که خاصیت اسیدی دارد توسط فاضلاب ها ی صنعتی موجب تخریب محیط زیست می شود . در این مقاله روش جداسازی فنول با استفاده ازتقطیر آزئوتروپیک بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که به دلیل نقطه ی جوش بالای ترکیب آب و فنول ، استفاده از تقطیر آزئوتروپیک رایج تر است و به دو صورت تقطیر آزئوتروپیک ناهمگن و همگن انجاممی شود . در جداسازی آب و فنول با یک برج تقطیر و به صورت ناهمگن از حلال هایی که با آب تشکیل آزئوتروپ با نقطه ی جوش حداقل و یا مینیمم می دهند مانند پنتانول ، سیکلو هگزان استفاده می شود . و در تقطیرآزئوتروپیک همگن از حلال هایی که با آب تشکیل آزئوتروپ همگن می دهند مانند استون، متانول و استفاده می شود. که این روش جداسازی با دو یا سه برج تقطیر صورت می گیرد. مطابق نتایج حاصل از شبیه سازی با نرمافزارHYSYSاستفاده از حلالهای مختلف تاثیری در جداسازی نداشته و به دلیل صرفه ی اقتصادی استفاده از تقطیر آزئوتروپیک ناهمگن در صنعت رایج تر است.