سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گیتی اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه رازی کرمانشاه
بیژن عباسی خزائی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا بختیاری – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در تحقیق حاضر شبیه سازی اتصالTLP برای دو ماده ناهمگون با استفاده از روش اختلاف محدود ارائه شده است. در این روش اتصالTLP به دو نیمه تقسیم میشود و شبیه سازی برای هر نیمه به طور همزمان بر مبنای مدل یک بعدی حرکت فصل مشترک صورت میگیرد. خروجی برنامه زمان کامل شدن انجماد همدما ،پروفیل غلطتی و تغییر موقعیت فصل مشترک جامد/ مایع برای هرنیمه و همچنین موقعیت تلاقی فصل مشترک جامد/ مایع دو نیمه در هنگام کامل شدن انجمادهمدما میباشد.برنامه نوشته شده در این شبیه سازی برای اتصال دو ماده ناهمگون می تواند به کار رود و فرض متقارن بودن در آن وجود ندارد. نتایج شبیه سازی انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی اتصال ناهمگون و اتصالات همگون داشته است.