سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود عسکری – دانش آموخته رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه ت
محمد حسین کیانمهر – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا
سید رضا حسن بیگی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا

چکیده:

دما یکی از مهمترین عوامل موثر د رعمر پس از برداشت و کیفیت محصولات باغبانی می باشد. خنک سازی مقدماتی و بیدرنگ میوه ها از رشد میکروارگانیسم هایی که سبب فساد می شوند جلوگیری کرده و فعالیت های تنفسی و آنرژیمی را کاهش می دهد؛ بنابراین سرد کردن مقدماتی به موقع، ضایعات میوه ها را کاهش داده و از دست رفتن کیفیت و تازگی پیش از برداشت را به تعویق می اندازد. خنک کردن با جریان هوای روشی است که می تواند برای محدوده وسیعب از محصولات به کار گرفته شود. د راین تحقیق خنک سازی توت فرنگی در سرعت های ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ و ۲ متر بر ثانیه انجام گرفت و فذآیند خنک سازی با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه سازی شد. آزمایش ها در تابستان ۱۳۸۹ و در آژمایشگاه گروه فنی کشاورزی دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان) انجام گرفت. منحنی های خنک سازی توت فرنگی در دو روش آزمایشگاهی و شبیه سازی به کمک CFD با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که منحنی های خنک سازی توت فرنگی در حالت آزمایشگاهی و شبیه سازی، در سرعت ۰/۵ متر بر ثانیه نسبت به سایر سرعت ها، تطابق بیشتری داشتند.