سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه دنیایی داریان – گروه فیزیک – دانشکده علوم پایه – دانشگاه صنعتی سهند- شهر جدید سهند – تبری
حسین زاهد – گروه فیزیک – دانشکده علوم پایه – دانشگاه صنعتی سهند- شهر جدید سهند – تبری

چکیده:

در تخلیه الکتریکی RF پلاسمای غباری تحت شرایط میکروگرانشی ، اغلب حفره غباری به صورت ناحیه ای تهی از غبار در داخل ابر غبار تشکیل می شود. حفره غباری نتیجه ایجاد تعادل بین نیروی الکتریکی و نیروی کشش یونی است. در این کار حفره غباری تشکیل شده در پلاسمای غباری در تخلیه ی RF آرگون ، برای حالت یک بعدی در حالت تعادل مورد برسی فرار گرفته است.تاثیر دمای پلاسما بزرگی ذرات غبار و بسامد چشمه ی یونیزاسیون در شکل گیری و رفتار حفره غباری مرود مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش بسامد یونیزاسیون و نسبت دمای یونی به الکترونی باعث کوچکتر شدن ابعاد حفره غباری می گردد. همچنین شعار ذرات غبار سبب بزرگتر شدن آن می گردد.