سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

وحیدرضا جلالی – استادیار خاک شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی همایی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گیاهان در پاسخ به تنش شوری طی فصل رشد، واکنشهای متفاوتی از خود بروز می دهند. محدودیت منابع آب شیرین، استفاده همزمان از آب شور و شیرین را بعنوان یکی از راهکارهای استفاده از منابع نامتعارف گریزناپذیر می نماید. در همین راستا گیاه کلزا که از گیاهان مهم زراعی منطقه بوده و از ارزش اقتصادی زیادی برخوردار است و همچنین گیاه نسبتاً مقاومی به شوری محسوب می شود، برگزیده شد. مدلهایی چند برای کمّی کردن واکنش گیاه به شوری هنگامی که شوری نیمرخ خاک در طول فصل رشد ثابت است ارائه شده اند. لیکن با توجه به اینکه پاسخ گیاه طی هر یک از مراحل رشد به شوری متفاوت است، لازم است مدلهایی برای تک تک مراحل رشد گیاهان ارائه شود. برای بررسی اثر شوری در مرحله بلوغ، آزمایشی شامل یک تیمار غیر شور (آب معمولی با شوری۶/۰ دسی زیمنس) و ۸ تیمار با شوریهای ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ دسی زیمنس بر متر که از منبع آب شور طبیعی دریاچه حوض سلطان قم تأمین شده بود، در یک خاک لوم شنی انجام گرفت. دلیل انتخاب آب و خاک شور طبیعی، به حداقل رساندن انحراف از شرایط طبیعی که گیاه در آن رشد می‌کند، بود. آماره های مربوط به برازش مدلهای مختلف بر مقادیر اندازه‌گیری شده، طی مرحله بلوغ نشان داد که مدل Homaee و همکاران(۲۰۰۲)، مناسبترین مدل نسبت به سایر مدلها است ولی مدل Maas وHoffman (1977)، را نیز به لحاظ سادگی و روانی معادله، در این مرحله می توان بکار برد.