سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پوریا فراهانی پاد – دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن. گروه زراعت و اصلاح نباتات.رودهن.ایران
فرزاد پاک نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرج
محمد نبی ایلکایی – دانشگاه شهید رجایی. گروه محیط زیست. ایران
فائزه فاضلی – دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن. گروه زراعت و اصلاح نباتات.رودهن.ایران

چکیده:

بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا DSSAT در قالب نرم افزار CROPGRO-Soybean به منظور ارزیابی شبیه سازی مدل (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت در منطقه کرج آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. در این آزمایش شبیه سازی صفات عملکرد دانه، بیوماس و شاخص برداشت برای رقم ویلیامز مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج شبیه سازی، مدل در شبیه سازی صفت بیوماس از بیست روز پس از کاشت تا پایان دوره رشد و عملکرد دانه از مرحله تشکیل دانه تا عملکرد نهایی موفق بوده اما در صفت شاخص ۰) در همه تیمارها شبیه سازی به خوبی انجام نشد . مدل عملکرد دانه را با / برداشت به واسطه ضریب ویلموت پایین تر از حد مطلوب ( ۶ ۰ به خوبی شبیه سازی نمود. دامنه تغییرات ضریب تبیین چهار / قدرت بالایی در هر چهار تاریخ کاشت با ضریب ویلموت بالای ۶۶ ۰ محاسبه شد. این معیار های آماری نشانه توانایی خوب مدل در / ۰ و ۸۵۱ /۹۲۰ ،۰/۹۶۶ ،۰/ تاریخ کاشت مختلف به ترتیب برابر ۹۸۵ شبیه سازی صفات اندازه گیری شده سویا در تاریخ کاشت های مختلف می باشد. دقت شبیه سازی مدل برای صفت بیوماس بسیار عالی ۰ در سطح ۱% معنی / ۰ و ۷۹۶ /۹۰۹ ،۰/۹۸۶ ،۰/ بود، به طوریکه تمامی ضریب تبیین چهار تاریخ کاشت مختلف به ترتیب با مقدار ۸۸۹ دار شد. لذا می توان بعد از واسنجی و بررسی صحت کارکرد مدل، و تکرار آزمایش و کاهش خطاهای اندازه گیری شده از مدل برای اهداف پژوهشی، و برنامه ریزی های مدیریتی در شرایط اقلیمی کرج استفاده نمود.