سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس حسینی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های آبی،گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگ
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران
محمد رستمی – استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

شناخت توزیع سرعت و فشار درون گسیلنده های جریان در ادوات آبیاری تحت فشار برای تعیین روابط دبی فشار و همچنیین میزان افت ایجاد شده، در طراحی صحیح و افزایش کارایی یک سیستم آبیاری موضعی، عامل مهمی محسوب می شود. در حال حاضر مدل های کامپیوتری همچونFLUENT ، به دلیل هزینه پایین و سرعت بالا، می توانند برای کمک به فرایند طراحی گسیلنده ها و بویژه نوارهای آبیاری )کیه نا کنون تحقیقاتخاصی روی آنها صورت نگرفته است و استفاده از آنها در کشور افزایش یافته است( و مطالعه هیدرولیک جریان در آنها گزینیه مناسی ی باشند. در این مطالعه به ش یه سازی عملکرد هیدرولیکی جریان و تعیین معادله دبی فشار برای قطره چکان یک نوار آبیاری، توسط نرم افزار فلونیت و تحت – دومدل آشفتگی k-ω و k-ε پرداخته شده است.