سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
علیمراد خواجه زاده – ااستادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرمان،کرمان،ایران

چکیده:

میکرو گریدها که به عنوان ساختار آینده شبکه های قدرت شناخته می شوند، امکان بکار گیری گسترده انرژی های تجدید پذیر را فراهم می سازند. مولدهای بادی و خورشیدی مهمترین مولدهای این نوع انرژی بوده و قطعا در تحلیل دینامیکی شبکه های میکرو نقش اساسی ایفا می کنند. در این مقاله یک میکرو گرید ساده شامل یک آرایهpv و یک توربین بادی به کمک نرم افزار matlab/simulink مدل سازی شده و در دو حالت جزیره ای و متصل به شبکه سراسری مورد تحلیل دینامیکی قرار گرفته است. همچنین به منظور تشخیص عملکرد دینامیکی دو مولد مذکور پس از وقوع خطا در میکرو گرید، خطاهای مختلفی در تمام حالات بر شبکه اعمال شده و نوع رفتار مولد ها مشاهده شده است. درپایان جهت بهبود عملکرد دینامیکی مولدها در برابر خطا، راهکارهایی ارائه شده و به کمک مدل، کارایی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته است.