سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هومن اسکافی – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
بهرام ثقفیان – استاد پژوهشکده آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
مهران امیری – دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

مدلهای ارتفاعی رقومی DEMS نمایش توپوگرافی همراه با خطاهای ذاتی که موجب عدم قطعیت می شوند هستند داده های DEM اغلب بدون کمی کردن تاثیر این خطاها در تحلیل ها استفاده می گردند داده های DEM یک منبع داده های استاندارد رایج برای مطالعات بر مبنای GIS با هدف ارزیابی فرایندهای طبیعی می باشند دراین مقاله عدم قطعیت ناشی از خطای DEM در نتایج یک مدل بارش – رواناب مبتنی بر روش توسعه یافته کلارکدر یک مطالعه موردی به روش مونت کارلو کمی می گردد. پارامترهای استخراج شده از DEM تحت تاثیر خطاهای تصادفی می باشند ابتدا حوضه تحقیق از SRTM DEM استخارج گردید و پارامترهای بدست امده از این DEM اصلی به عنوان پارامترهای اصلی شناخته می شوند از میان چهار روش بیان شده و برای تولید میدان تصادفی خطا دو روش برگزیده شد و تعداد مناسبی میدان تصادفی خطا تولید گردید و با اضافه کردن این میدانهای تصادفی به DEM اصلی نمایشات محتمل از DEM اصلی ایجاد شد.