سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار دانشگاه گیلان
امینه زمانی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واح
مهسا کاظمی راد –

چکیده:

رودخانه های پیچانرودی همواره در حال تغییر شکل در راستای طولی وعرضی م یباشند. یکی از پدیده های متداول در این رودخان ههای ایجاد میانبر می باشد که در اثر آن ضمن جداشدن بخشی از مسیر رودخانه از آن، مشخصات هندسی و هیدرولیکی بازه های بالادست و پایین دست دستخوشتغییرات می گردد. از آنجاکه با توسعه اراضی حاشیه رودخانه ها، هرگونه تغییر مسیر رودخانه و نیز تخریب سواحل منجر به تحمیل خسارات مالی وتبعات اجتماعی متعددی خواهد شد، در تحقیق حاضر اثرات گزینه های مختلف اصلاح مسیر در بازه پیچانرودی از رودخانه شلمانرود که امکان وقوع میانبر در چند بازه از آن وجود دارد، با استفاده از مدل عددیCCHE2D شبیه سازی گردید. برای این منظور بعد از آماده سازی و اجرای مدل برای چهار میانبر پیشنهادی، پارامترهای تغییرات تراز کف، سرعت و تنش برشی قبل و بعد از اجرای مسیرهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مناس بترین گزینه اصلاح مسیر که کمترین تغییرات را در مشخصات جریان و هندسه رودخانه ایجاد می نمود، انتخاب گردید