سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین امینی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه عمران
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه مهندسی آب
حسین کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی شاهرود، گرو

چکیده:

هیدرولیک جریان در رودخانه های سیلابی در مقایسه با کانالهای آزمایشگاهی دارای مکانیسم پیچیده تری است. به این دلیل اکثر مطالعات پیرامون هیدرولیک جریان در مقاطع آزمایشگاهی صورت گرفته است و نیاز جدی به بررسی این موضوع در یک مقطع رودخانه ای احساس می – شود. در این مقاله، رودخانه میناب در ایستگاه برنطین بعنوان یکی از مقاطع مرکب رودخانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبه مقادیر سرعت در عرض رودخانه های سیلابی، امکان محاسبه دقیقتر دبی جریان و نیز میزان رسوب انتقالی از مجرای اصلی و دشتهای سیلابی را امکانپذیر مینماید. جریان ثانویه در رودخانههای با دشتهای سیلابی عریض دارای اهمیت بوده و عدم درنظر گرفتن آن، ممکن است خطای زیادی در محاسبات هیدرولیک جریان و رسوب سیل وارد نماید. در این مقاله روابط بدونبعد مناسبی برای دخالت اثر جریان ثانویه در مدل ریاضی شبه دوبعدی شیونو و نایت برای پیشبینی دقیقتر سرعت در عرض رودخانههای سیلابی ارائه شده است. برای این کار ابتدا مقطع عرضی رودخانه به ۸ ناحیه تقسیم شده و در هر ناحیه بر اساس این روابط، توزیع عرضی سرعت رودخانه محاسبه شده است. سپس با مقایسه توزیع عرضی سرعت محاسباتی و مقادیر مشاهداتی، ضریب زبری مجرای اصلی و دشتهای سیلابی واسنجی شده است. مقایسه مقادیر سرعت محاسباتی و مشاهداتی در چند سیلاب رودخانه میناب در سال ۱۳۷۴ نشان میدهد که مدل ارائه شده دارای دقت بسیار مناسبی در پیشبینی توزیع عرضی سرعت دارد. همچنین منحنی دبی- اشل محاسباتی این رودخانه در ایستگاه برنطین مطابقت خوبی با مقادیر مشاهداتی دارد