سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فرد – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا نورپور – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی- دانشگاه علم و صنعت ایران
میربیوک احقاقی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک -دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق اثر لزجت روی عملکرد پبپ سانتریفوژ بررسی شده است، که برای این کار رفتار دو سیال آب و روغن صنعتی با لزجت ۴۳cst و چگالی (فرمول در مقاله اصلی) در محدوده بین دو پره متوالی پروانه پمپ مقایسه شده است. بطوریکه تغییرات سرعت، فشار و تنشهای برشی سیال با استفاده از حل عددی بر اساس حجم محدود و مدل توربولانسی RSM، با استفاده از نرم افزار فلوئنت محاسبه شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. برای تولید شبکه در میدان محاسباتی از سیستم مختصات منطبق بر بدنه (Body Fitted Coordinate) با اندازه ۹۶x26x16 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از حل عددی سازگاری خوبی با نتایج تجربی را نشان می دهد. برای مقایسه بهتر نتایج، شرط مرزی خروجی در هر دو سیال برابر فرض شده و با حل جریان مقادیر ورودی حاصل شده است. بطوریکه اختلاف فشار ورودی و خروجی افزایش هد توسط پروانه را نشان می دهد که این اختلاف در آب بیشتر از روغن است. نتایج تجربی نیز افزایش هد آب نسبت به روغن را نشان می دهد.