سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید جمال الدین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی،دانشگاه هرمزگان
محمد سفید – استادیارگروه مکانیک دانشگاه یزد،دانشگاه یزد
سعید نیازی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه هرمزگان،دانشگاه هرمزگان

چکیده:

دراین مطالعه جریان دوفازی حبابهای هوا درآب داخل پیشرانه رم جت دریایی توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است هدف اصلی بررسی تاثیر کسرحجمی اولیه هوا و سرعت اولیه آب ورودی به دیفیوزر برعملکرد رم جت می باشد به منظور اعتبارسنجی روش حل عددی ابتدا به شبیه سازی جریان دوفازی دریک رم جت دریایی که نتایج آزمایشگاهی آن موجود باشد پرداخته شده سپس پارامترهای موردم طالعه با همین روش عددی بررسی شدها ست با مقایسه تغییرات رفتار جریان و نیروی پیشرانش بدست آمده با تغییر پارامترها نتیجه حاکی از این استکه با افزایش کسرحجمی اولیه هوا و سرعت اولیه آب ورودی نیروی پیشرانش افزایش می یابد.