سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

در این پژوهش از یک راکتور که دارای مناطق فشار ثابت و خنک سازی بود استفاده شد. گندله های تولیدی کارخانه گندله سازی شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان مورد آزمایش قرار گرفت . معادلات انتقال جرم و انتقال حرارت فرموله و شبیه سازی شد. دما و غلظت گازهای احیایی و خنک کننده و همچنین فاز جامد مشخص شدند. پروفیل دمایی برای منطقه فشار ثابت ۸۹۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد و دمای منطقه خنک سازی ۸۶۶-۴۶۰ درجه سانتیگراد شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی همگرایی قابل قبولی با اعداد به دست آمده درمقیاس کارخانه ای و صنعتی داشت. کل کربن تولید شده در منطقه فشار ثابت فقط ۳۰% کل کربن بوجود آمده در آهن اسفنجی تولیدی بود. تشکیل Fe3C در منطقه فشار ثابت درجه فلز شوندگی را تا ۰/۵۸% کاهش می دهد در حالیکه د رجه فلز شوندگی د رمنطقه خنک کننده ۱/۱۴% می باشد. مدل به کارگرفته شده در این پژوهش ، مدل مناسبی برای محاسبه کربن کل(کاربید آهن و کربن آزاد) تشکیل شده د رنواحی فشار ثابت و خنک سازی می باشد. این مدل شامل معادلات سینتیکی شکل گیری Fe3C ، شکست متان و تجزیه Fe3C و تغییر واکنش اب و گاز می باشد.