سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش شمس الدینی – دانشگاه با هنر کرمان-دانشکده فنی مهندسی-بخش مهندسی شیمی
عطااله سلطانی گوهرریزی – دانشگاه با هنر کرمان-دانشکده فنی مهندسی-بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در ای ن تحقیق، شبیه سازی عددی نشست ذ رات در یک میدان دم ایی با ا ستفاده از برنامه ی دینامیک س ی ا ل محاسباتیFluent v6.3 مورد بررسی قرار گرفته است. هوا به همراه ذرات موجود در آن به درون اتاقکی که یک پانل با ضخام ت ناچیز در آن تعبیه شده جریان یافته و از طریق حفره ی مکش، موجود در سقف اتاقک، خارج می شود. در این نوشته، مسیر بر هم کنش یکطرفه در نظر گرفته شده به طوریکه از اثرات ذرات بر روی سیال و نیز بر روی یکدیگر صرف نظر شده است. فاز درهم گاز، بر استاندارد ناویر-استوکس مدل شده و توابع دیواره ها، غیر تعادلی در نظر گرفته شده ان د. با در ن ظر گرفتن k-ε اساس معادلات دیدگاه لاگرانژی برای ذرا ت ، فاز نا پیوسته تحت تاثیر همزمان نیروهای گران ش ، دراگ و نیز نیروی ترموفورسیس قرار گرفته اس ت .در نهایت، نشست ذرات بر روی پانل مذکور تحت شرایط مختلف بررسی شده است