سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نبی اله یوسفیان ابرودی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه
جواد ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه
محمد ماستیانی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه
نادر پورمحمود – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله، نتایج سه بعدی حاصل از شبیه سازی عددی لایه های اختلاط مکانی تراکمپذیر آشفته با استفاده از مدل آشفتگی شبیه سازی گردابه های بزرگLES) ارائه شده است. هدف از این مطالعه توسعهLES در لایه های اختلاط مکانی تراکم پذیر آشفته در جریان های سوپرسونیک می باشد. برای جداسازی مقیاسهای کوچک و بزرگ جریان، فیلترگیری از معادلات ناویراستوکس با استفاده از تابع فیلترگیری پله با پهنای فیلترگیری Δ صورت می گیرد. مدل سازی ترمهای اشل ریز با استفاده از مدل دینامیک که یک مدل ویسکوزیته گردابه ای است انجام می گیرد. بدلیل اینکه عدد ماخ جریان لایه های بالا و پایین بزرگتر از یک می باشند، جریان سوپرسونیک است و در نتیجه بایستی ترم های اشل ریز معادله انرژی علاوه بر ترم های اشل ریز معادله ممنتوم مدل گردند. سپس نتایج بدست آمده از شبیه سازی حاضر با نتایج تجربی و نتایج شبیه سازی عددی مستقیمDNS) و دیگر نتایج LES بدست آمده در عدد ماخ جابه جایی یکسان مقایسه می شود. همچنین میزان تلفات انرژی جنبشیکل در مقیاسهای کوچک را به گرما بررسی کرده و نشان خواهیم داد با افزایش عدد ماخ جابهجایی، نرخ رشد لایههای اختلاط کاهش می یابد