سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد خانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق فرآیند احتراق سوخت بیو دیزل و مخلوط های آن با گازوئیل با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی در یک موتور دیزا پاشش مستقیم ، شبیه سازی گردید. برای اعتبار سنجی مدل، مخلوط های مختلف بیو دیزل و گازوئیل (B00 و B20 و B40 و B60 و B80 و B100) در دور کاری موتور ۱۴۰۰rpm و در شرایط بار کامل (Full Load) بصورت تجربی بر روی موتور MT4-244 مورد آزمون قرار گرفت. نرخ ازادسازی حرارت توسط تابع وایب دو تایی و نرخ انتقال حرارت با مدل تجربی وشنی (Woschni) پیش بینی گردید. گرماهای ویژه ترکیب های موجود در سوخت بیو دیزل ( اتیل استئارات ، اتیل پا لمیتات، اتیل اولئات و اتیل لینولئات) از طریق محاسبات شیمی کوانتومی و با استفاده از نرم افزار Gaussian 98 و Gaussian 03 در محدوده دمایی محفظه احتراق موتور تخمین زده شد. نتایج نظری و تجربی نرخ ازاد سازی حرارت و همچنین فشار داخل سیلندر با یکدیگر مقایسه و توافق خوبی بین آنها مشاهده گردید.